CELE i ZADANIA

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sławie prowadzi działalność na rzecz środowiska lokalnego w niżej wymienionym zakresie:

.

Diagnostycznym:
- ocena rozwoju małego dziecka ( 0- 6 lat)
- określanie poziomu dojrzałości szkolnej 
- ocena poziomu rozwoju mowy w poszczególnych grupach wiekowych 
- rozpoznawanie możliwości intelektualnych dzieci i młodzieży 
- ocena poziomu funkcjonowania szkolnego 
- rozpoznawanie rodzinnego i szkolnego środowiska ucznia 
- ustalenie przyczyn niedostosowania społecznego;
- określanie preferencji zawodowych młodzieży, pomoc w wyborze drogi zawodowej 

Terapeutycznym:
- terapia krótko- i długoterminowa: psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna - indywidualna terapia pedagogiczna dla dzieci z poważnymi trudnościami w czytaniu ipisaniu - stymulacja procesów percepcyjnych uczniów dyslektycznych - wczesna stymulacja rozwoju małego dziecka - stymulacja i korekcja mowy

Profilaktycznym:
- zajęcia psychoedukacyjne o zróżnicowanym zakresie tematycznym
- działania profilaktyczne w zakresie uzależnień i promocji zdrowia
- wykrywanie dzieci z grupy ryzyka dysleksji
- monitorowanie postępów w zakresie nabywania umiejętności czytania
- przesiewowe badania logopedyczne i pedagogiczne dzieci w wieku przedszkolnym - wyłonienie uczniów z problemami zdrowotnymi w celu ukierunkowania ich planów zawodowych

Doradczym:
• indywidualne porady udzielane przez specjalistów • wykłady, pogadanki, warsztaty dla nauczycieli, rodziców, dzieci i młodzieży na terenie placówek • udostępnianie materiałów metodycznych, literatury specjalistycznej oraz opracowanych ćwiczeń do pracy z dzieckiem w szkole i w domu
• udzielanie informacji o zawodach, instytucjach kształcenia
• udzielanie indywidualnych porad w zakresie wyboru szkoły i zawodu
• wsparcie rodzin w trudnych sytuacjach życiowych.

Poradnia orzeka w sprawach:
• kształcenia specjalnego
• indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
• indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży
• zajęć rewalidacyjno- wychowawczych
• wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Poradnia opiniuje w sprawach:
• wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej
• odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego
• pozostawienia ucznia z kl. I- III szkoły podstawowej na drugi rok w tej samej klasie
• zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego
• objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia
• dostosowania warunków i formy sprawdzianu w kl. VI, egzaminu gimnazjalnego, zawodowego lub maturalnego do indywidualnych potrzeb ucznia
• zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki
• przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy
• pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej
• objęcia dziecka pomocą psychologiczno- pedagogiczną na terenie przedszkola, szkoły lub innej placówki
• innych.   Planując długofalowy rozwój placówki bierzemy pod uwagę najistotniejsze problemy dzieci i młodzieży oraz ich środowisk. W zależności od potrzeb rozszerzamy działania o nowe programy wspomagające pracę podległych placówek.


Priorytety w planowaniu zadań na kolejne lata:
• podnoszenie jakości pomocy psychologiczno- pedagogicznej na rzecz dzieci, młodzieży i ich środowisk, wg przyjętych standardów
• wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenów wiejskich.
• wspieranie placówek oświatowych oraz środowisk rodzinnych w sytuacjach kryzysowych.
• promowanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej wśród rodziców.   W realizacji wymienionych zadań partnerami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej są wszystkie placówki oświatowe z terenu działania naszej Poradni, a także inne instytucje działające na rzecz dzieci, młodzieży oraz ich rodzin.