DLA NAUCZYCIELI

NAUCZYCIEL I WYCHOWAWCA

- Kształtowanie umiejętności wychowawczych i komunikacyjnych z elementami „Szkoły dla rodziców i wychowawców”
- Realizacja opinii postdiagnostycznych w procesie edukacyjnym zalecających dostosowanie wymagań do możliwości dziecka
- Opinie i orzeczenia poradni – jak je interpretować
- Problemy wychowawcze z uczniem agresywnym i stosującym przemoc – sposoby interwencji
- Konsekwencje zakłóceń funkcji percepcyjno-motorycznych w czytaniu i pisaniu
- Granice i konsekwencje w pracy z uczniem – zamiast kar
- Jak komunikować się z rodzicami dziecka
- Radzenie sobie w sytuacjach trudnych wychowawczych
- Sześciolatek w szkole
- Profilaktyka uzależnień
- Zagrożenia wśród dzieci i młodzieży – narkotyki, dopalacze, profilaktyka
- Edukacja włączająca dzieci niepełnosprawne – na czym to polega?
- Zespoły korekcyjno-kompensacyjne formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole
- Najczęściej występujące zaburzenia mowy u dzieci 6-letnich
- Jak pomóc uczniowi z wadą wymowy
- Grupa wsparcia dla Pedagogów Szkolnych i Nauczycieli (tematyka w zależności od zapotrzebowania)