PROCEDURA PRZYJĘCIA

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sławie jest placówką oświatową, prowadzoną przez Starostwo Powiatowe we Wschowie, a nadzorowaną merytorycznie przez Delegaturę Kuratorium Oświaty w Zielonej Górze.  

Wszystkie usługi wykonywane przez pracowników poradni są bezpłatne.1. Aby umówić dziecko na badania diagnostyczne (psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne) można zgłosić się osobiście, telefonicznie, bądź za pośrednictwem szkoły (przedszkola), do której ono uczęszcza. Przedział wiekowy przyjmowanych dzieci i młodzieży wynosi od urodzenia do 24 roku życia . 

2. Badanie diagnostyczne w poradni następuje na wniosek rodziców lub jego prawnych opiekunów. Do wniosku dobrze jest dołączyć opinię o dziecku ze szkoły (przedszkola), wydaną przez jego wychowawcę. Jeżeli dziecko ma problemy natury dyslektycznej należy również dołączyć opinię od nauczyciela polonisty (druki arkuszy obserwacyjnych są dostępne w szkołach i w poradni) oraz materiały (wytwory dziecka) świadczące o występowaniu danych trudności (zeszyty szkolne, sprawdziany, prace klasowe, rysunki itp.). 

3. Termin badania dziecka w poradni wyznacza referent placówki. W tym też terminie należy przynieść (do wglądu) zeszyty dziecka z j. polskiego, ostatnie świadectwo szkolne oraz dokumentację lekarską, o ile problemy z nauką związane są ze stanem jego zdrowia. 

4. Po przeprowadzonych badaniach, pedagog, psycholog, logopeda omawia z rodzicem wyniki, udziela porady postdiagnostycznej, daje zalecenia i ustala, czy jest potrzeba wydania opinii na piśmie, badań kontrolnych lub terapii na terenie Poradni. 

5. Opinię na piśmie wystawia się w ciągu jednego miesiąca od dnia zakończenia postępowania diagnostycznego, wysyłając ją na adres domowy, bądź przekazując bezpośrednio rodzicom lub za ich zgodą do szkoły. Jeden egzemplarz opinii zostaje w dokumentacji Poradni. 

6. Jeżeli zaistnieje potrzeba wydania dla dziecka orzeczenia o zmianie programu kształcenia lub do nauczania indywidualnego w domu, rodzic (prawny opiekun) składa wniosek o wydanie takiego orzeczenia i otrzymuje go w trzech egzemplarzach, w terminie dwóch tygodni od dnia posiedzenia zespołu orzekającego odbierając dokument osobiście w poradni lub listem poleconym na adres domowy. 

7. Przy złożeniu wniosku o wydanie orzeczenia do nauczania indywidualnego w domu ze względu na stan zdrowia ucznia uniemożliwiający lub znacznie utrudniający uczęszczanie do szkoły, konieczne jest dostarczenie aktualnego zaświadczenia lekarskiego od lekarza specjalisty z rozpoznaniem i rokowaniami w leczeniu oraz przewidywanym okresem niezdolności do uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych na terenie szkoły (druk zaświadczenia można otrzymać na terenie Poradni bądź pobrać ze strony internetowej).