MISJA I WIZJA

KONCEPCJA PRACY Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sławie na lata 2015 - 2020

.

I. Podstawy prawne


Cel funkcjonowania i zadania poradni wyznaczają akty i przepisy prawa oświatowego.


1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r., z późn. zmianami(tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz.2572)
2. Rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych,
3. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2004 r. Nr 256),
4. Statut Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sławie,
5. Kierunki rozwoju polityki oświatowej państwa.


Realizacji i modyfikacji zadań dokonuje się w oparciu o:
1. Oczekiwania i potrzeby środowiska lokalnego (określone na podstawie diagnozy potrzeb rodziców, dzieci i młodzieży oraz nauczycieli i pedagogów z terenów objętych działaniem Poradni).
2. Kwalifikacje zawodowe, umiejętności i doświadczenie pracowników merytorycznych.
3. Bazę lokalową oraz jej wyposażenie w pomoce diagnostyczno-terapeutyczne.


Prawo oświatowe:
- definiuje odbiorców naszych usług,
- precyzuje obowiązujące działania,
- wyznacza ramy w których mamy je realizować.
Inwencji i kreatywności dyrektora i pracowników pozostawia sposoby, metody i formy wykonania wytyczonych celów. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna zajmując się zapewnieniem pomocy specjalistycznej dzieciom, młodzieży, rodzicom, szkołom i innym placówkom oświatowo - wychowawczym pełni ważną funkcję usługową w systemie oświatowym. Stanowi jedno ze znaczących ogniw tego systemu.


Na podstawie zdefiniowanych w aktach prawnych zadań, Rada Pedagogiczna ustaliła ogólne priorytety poradni:
- profesjonalna diagnoza problemów zgłaszanych do poradni i zgodnego z wiedzą i doświadczeniem opiniowania w sprawach pomocy psychologiczno-pedagogicznej i orzekania do odpowiednich form kształcenia,
- pomoc naszym klientom w rozwiązywaniu zgłaszanych problemów – oferta zajęć, pomocy systematycznej i doraźnej,
- analiza potrzeb w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej ze strony klientów indywidualnych i instytucjonalnych,
- wprowadzanie nowych form pracy – innowacje,
- doskonalenie kompetencji pracowniczych – szkolenia,
- zespołowa forma pracy w rozwiązywaniu problemów, wypracowywaniu nowych metod pracy,
- aktywna promocja placówki na zewnątrz – poprzez podejmowane działania, ulotki, foldery,
- podtrzymywanie i zacieśnianie współpracy z placówkami oświatowymi w rejonie działania poradni i innymi instytucjami, które świadczą usługi społeczne (służba zdrowia, pomoc społeczna, policja, kuratorzy, sąd),
- badanie poziomu satysfakcji odbiorców naszych usług,
- sukcesywne wprowadzanie zmian w pracy placówki według wytycznych w rozporządzeniach prawa oświatowego oraz na podstawie wyników ewaluacji wewnętrznej.


W działaniach poradni uwzględniamy zasadnicze pytanie, „Po co i dla kogo istniejemy?”. Świadomość adresata oddziaływań i spójność zadań, które wykonujemy na jego rzecz ułatwia powiązanie bieżącej pracy z planami na przyszłość. Inspiruje też do ciągłego myślenia o wprowadzaniu zmian, podążamy bowiem za naszym klientem, a jego potrzeby się zmieniają. Ten stan zapewnia planowaniu płynność, nie jest to proces okazjonalny, lecz ciągły.  

II. Charakterystyka Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sławie


Posiadamy lokal nowocześnie i funkcjonalnie urządzony. Poradnia sprawuje opiekę psychologiczno – pedagogiczną nad czternastoma placówkami Oświatowymi (publicznymi i niepublicznymi) w gminie Sława, do których uczęszcza ogółem ok. 2448 dzieci/uczniów, a tych uprawnionych do korzystania z usług naszej placówki jest 4039.


Statystyki:


Gmina Sława jest jedną z trzech składowych gmin Powiatu Wschowskiego. Atrakcyjność usytuowania, walory infrastruktury, komunikacyjne oraz dostępność do publicznych, rekreacyjnych terenów zielonych, przyciągają nowych mieszkańców do sukcesywnie powstających osiedli. Pomyślne prognozy demograficzne, to także konieczność zapewnienia bazy placówek opiekuńczych i edukacyjnych. Wzrastająca liczba mieszkańców przekłada się bezpośrednio na zwiększone potrzeby w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin. Z tego powodu poradnia musi być placówką elastyczną w swoich działaniach, podążać za potrzebami środowiska lokalnego, wnikliwie je identyfikować i skutecznie zaspakajać.


1. Działania merytoryczne w poradni.


Podejmowane w poradni działania mają charakter systemowy, ściśle związany z etapami rozwoju dziecka. Wypracowany dotychczas system zakłada wspomaganie przygotowania dziecka i jego rodziny do prawidłowego i satysfakcjonującego wypełniania określonych ról społecznych, w tym roli ucznia, rodzica, członka społeczności szkolnej i rodziny, na różnych etapach rozwoju dziecka. Aby móc osiągnąć ten cel, należy wyprzedzać potencjalne zagrożenia mogące zaburzyć proces rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego dziecka.
System pracy wyznaczony zadaniami statutowymi uwzględnia:
1. diagnozę i identyfikację problemów,
2. wspomaganie rozwoju dziecka,
3. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i innych związanych z trudnościami w funkcjonowaniu dziecka/ucznia,
4. psychologiczne wspieranie rodziców,
5. szkolenia i bieżące wsparcie nauczycieli.


Biorąc pod uwagę etapy rozwojowe dziecka podejmujemy następujące działania:
a) w ramach wspomagania rozwoju dziecka podejmujemy kompleksową diagnozę dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością, w ramach terapii indywidualnej stymulujemy jego rozwój, wspieramy rodzinę, podajemy zalecenia dla opiekunów w celu podtrzymywania efektów działań terapeutycznych w domu dziecka. W sytuacjach szczególnie dla nich trudnych rodzice dzieci objętych terapią (i nie tylko) mogą skorzystać z pomocy terapeutów.
b) Następny etap związany jest z edukacją przedszkolną. Dzieci wskazane przez psychologa, wychowawcę jako wymagające pogłębionej diagnozy z uwagi na widoczne nieprawidłowości rozwojowe, są kierowane do poradni i zaopiekowane w zależności od ujawnianych problemów.
     Dzieci uczestniczą w zajęciach terapeutyczno – edukacyjnych, są zachęcane do podejmowania nowych form zabawy, poszukiwania rozwiązań w różnych sytuacjach. W trakcie zajęć specjaliści docierają do pokładów niekiedy niewykorzystanej kreatywności dziecka, inspirują je do aktywności poznawczej. Dzieci, u których stwierdza się znaczące zaburzenia zachowania i rozwoju, kierowane są do specjalistycznych placówek z zebranego katalogu poradni sprawdzonych jako mogących udzielić pomocy dziecku i rodzinie. Dotyczy to najczęściej całościowych zaburzeń zachowania w tym ze spektrum autyzmu. Rodzic dostaje właściwe kontakty(adresy, telefony, nazwiska).
c) Kolejny etap dotyczy dzieci ze szkół podstawowych. Wraz ze zmianą koncepcji diagnozowania trudności szkolnych dziecka w klasach I – III, w której podmiotem rozpoznawania przyczyn trudności jest nauczyciel szkolny zmienia się rola poradni. Obecnie szkoły systematycznie przygotowują się do tej roli, jednak nadal dużo dzieci kierowanych jest do poradni. Tak więc w tym przypadku konieczna jest ścisła współpraca psychologa z wychowawcą. W miarę sygnalizowanych potrzeb organizujemy spotkania lub grupy wsparcia dla nauczycieli potrzebujących konsultacji czy bezpośredniego ukierunkowania.
     Każdy rodzic ma prawo zgłosić się z własnej inicjatywy lub zgodnie z sugestią nauczyciela i przedstawić problem, którym się niepokoi.
     Uczniowie z problemami szkolnymi mogą uczestniczyć w zajęć kompensacyjno – korekcyjnych, pod kierunkiem terapeutów wykonują ćwiczenia usprawniające zaburzone funkcje percepcyjno – motoryczne, utrudniające im nabywanie podstawowych umiejętności szkolnych.
d) Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne
Gimnazjaliści to młodzież bardzo intensywnie przeżywająca okres dojrzewania, wtedy też jak pokazują nasze obserwacje pojawia się najwięcej problemów wychowawczych. Młodzi ludzie bardzo intensywnie i w sposób niedojrzały przeżywają to co ich otacza. Doświadczają gwałtownych zmian nastrojów, często popadają w konflikty z dorosłymi, podejmują pochopne i nieprzemyślane decyzje. Z naszych obserwacji wynika, że coraz więcej młodzieży, zarówno w okresie dojrzewania jak i później ujawnia stany depresyjne, ma myśli samobójcze, cierpi na fobie i nerwice. Rodzice tych dzieci czują się bezradni wobec ich problemów, nie potrafią im pomóc, a zdarza się, że sami stanowią źródło wewnętrznych niepokojów dziecka i jego destabilizacji psychicznej. Z uwagi na fakt, że takie zjawiska istnieją poradnia musi zmierzyć się z tymi problemami.
     Problemom emocjonalnym mogą towarzyszyć trudności w uczeniu się, brak motywacji do nauki. Niechęć do szkoły występuje też, jako izolowany problem, szczególnie wśród młodzieży, dla której nie stanowi ona wartości. Uczniowie odmawiają chodzenia na lekcje, wagarują, promują przyjemnościową stronę życia, niewymagającą od nich żadnego wysiłku w tym głównie umysłowego. Z uczniami, którzy prezentują postawę negacji nauki jako wartości prowadzona jest zintegrowana, kompleksowa praca. Włączeni są w nią rodzice i nauczyciele. W trakcie zajęć i bezpośrednich kontaktów z psychologami opracowuje się system wzmacniania motywacji do uczenia się wskazując na sposoby właściwej pracy z dzieckiem, możliwości domowego wspomagania, gratyfikacje płynące z podejmowania czynności poznawczych i nabywania nowych umiejętności, które wpływają na osiągnięcia w późniejszym okresie życia. Rola poradni w obszarze pomocy młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi polega na współpracy z rodziną, oferujemy terapię rodzinną lub indywidualną. W przypadkach silnie demonstrowanych zaburzeń kierujemy osobę do innych specjalistycznych placówek.
     W ramach podnoszenia świadomości młodzieży w zakresie własnych działań, planów, zainteresowań staramy się w trakcie grupowych i indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym, ukierunkować młodych ludzi na właściwy wybór dalszego kształcenia i zdobycia zawodu.
     Promujemy też pracę z młodzieżą i dziećmi szczególnie uzdolnionymi, którym oferujemy ciekawe zajęcia mające na celu sukcesywnie pobudzanie do głębszych poznawczych dążeń, rozwiązywanie sytuacji problemowych, poszukiwanie nowych alternatywnych i niekonwencjonalnych rozwiązań. Praca z dziećmi odbywa się w ścisłej współpracy z rodzicami, na bieżąco informowanymi o osiągnięciach dziecka.


1. Zarządzanie poradnią.


a) Skład osobowy


W PPP w Sławie zatrudniamy 8 osób. 6 pracowników pedagogicznych i 2 osoby na stanowiskach administracji i obsługi. Dzieląc na specjalizacje w placówce jest 2 psychologów, 3 pedagogów, w tym doradca zawodowy, 1 logopeda.


b) Warunki


Poradnia jest przygotowana do obsługi osób niepełnosprawnych. Posiada windę umożliwiającą dotarcie do naszej firmy. Pokoje diagnostyczne i terapeutyczne są estetycznie i praktycznie urządzone. Jesteśmy doposażeni w testy do badań, a terapeuci dziecięcy w niezbędne pomoce. Obiekt poradni jest chroniony nowoczesnym systemem kamer, jest monitorowany przez specjalistyczną firmę. Wszystkie gabinety są wyposażone w komputery działające w sieci. Posiadamy informatyczny sposób prowadzenia dokumentacji naszych podopiecznych – program komputerowy Baza – 3. Dostęp do danych jest chroniony zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych. Dodatkowo prowadzimy system papierowego prowadzenia dokumentacji z uwagi na wewnętrzne procedury sposobu przechowywania danych i zabezpieczenia ich trwałości. Sieć informatyczna zapewnia specjalistom poradni dostęp do drukarek na potrzeby sporządzenia wydruku stosownych dokumentów. Posiadamy stronę internetową, która jest ważnym instrumentem w promowaniu poradni na zewnątrz oraz środkiem przekazu istotnych komunikatów, ofert i innych danych dotyczących funkcjonowania poradni do odbiorców naszych usług.


c) System pracy


Priorytety działania placówki w zakresie organizacji pracy:
- sukcesywne doskonalenie świadczonych usług,
- podnoszenie kompetencji dyrektora i pracowników,
- stałe doposażenie poradni w pomoce diagnostyczne i terapeutyczne.


     Prowadzimy ewaluację pracy poradni w środowisku w celu rozpoznania jego potrzeb w obszarze zapotrzebowania na usługi placówki. Na podstawie analizy przeprowadzanych ankiet, własnych obserwacji, uwag pracowników w trakcie spotkań w zespołach organizacyjno – pracowniczych i Rad Pedagogicznych dyrektor dokonuje zmian zadaniowych. W poradni realizujemy zasadę harmonijnego łączenia współpracy osób o długim stażu pracy, dysponujących wiedzą i kompetencjami specjalistycznymi z podejmującymi pracę młodymi ludźmi. Dużą wagę przykładamy do współdziałania, dzielenia się wiedzą i czerpania wzajemnych korzyści z własnych zasobów psychicznych i zawodowych. W poradni realizujemy zespołową formę pracy. Koncepcja zespołów pracowniczych zakłada udział kilku specjalistów w ramach jednego zespołu, co w naturalny sposób wzbogaca ich potencjał twórczy. Koncepcja pracy poradni zakłada nie tylko rzetelne wypełnianie czynności zawodowych. Pracownicy są otwarci na zmiany, aktywni, wykazują się inwencją w podejmowaniu nowych zadań. W poradni standardem jest, aby odbiorcy naszych usług byli podmiotem szczególnej troski pracowników z uwagi na to, że placówka jest miejscem, w którym dotykamy wyjątkowo delikatnych obszarów psychologiczno – pedagogicznych. Z tego względu pracownicy w relacjach z naszymi klientami wykazują się wysoką wrażliwością moralną, wyczuciem i taktem. Dbamy o to, aby każdy pacjent miał poczucie zaopiekowania od momentu zgłoszenia, rozpoczęcia współpracy z nim do zakończenia procesu działań formalno – terapeutycznych. Ten standard staramy się realizować poprzez płynność zapisów i przyjęć, pełną obsługę administracyjną, solidność w przestrzeganiu terminów, punktualność


III. Koncepcja rozwoju poradni. 


1. Wstęp


Konieczność rozwoju poradni jest zdeterminowana jej rolą w środowisku oświatowym, które w naturalny sposób podlega ewoluowaniu wraz ze zmianami w naszym społeczeństwie. Obserwowany trend, (z którym związane są nowe akty wykonawcze prawa oświatowego) w kierunku wypracowania optymalnego, konstruktywnego systemu edukacyjnego, wychowawczego, uwzględniającego indywidualizację metod i form pracy z uczniem o zróżnicowanych możliwościach intelektualnych, zobowiązuje placówki oświatowe do reorganizacji działań zgodnie z przepisami prawa i ustalonymi priorytetami. Poradnia podąża za nowymi tendencjami, w sposób elastyczny zmienia swoje funkcjonowanie. Zachowując charakter placówki oświatowej podejmuje nowe formy pracy. Rozwój zadaniowy poradni odbywa się poprzez wprowadzanie nowych form zajęć i działań lub modyfikację już prowadzonych, a także poprzez doskonalenie pracy stanowiskowej, specjalistycznej. Dzięki stosowaniu nowych metod badawczych, przy stałym, systematycznie prowadzonym szkoleniu pracowniczym jesteśmy w stanie coraz wnikliwiej diagnozować i skutecznie rozwiązywać zgłaszane problemy. Kierunek rozwoju poradni określa jej usytuowanie w oświacie. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna to miejsce w którym realizuje się szeroko rozumianą zindywidualizowaną i grupową pomoc psychologiczno – pedagogiczną dziecku/uczniowi, rodzicom, kadrze pedagogicznej oraz działania edukacyjno - szkoleniowe. Poradnia wyróżnia się tym, że wypełnia zadania wspomagające inne placówki oświatowe, zachowując swój charakter placówki diagnostyczno – terapeutycznej.  


2. Koncepcja pracy poradni w latach 2015 – 2020


Istnieje konieczność profilaktyki i oddziaływań terapeutycznych dysfunkcji w rodzinie oraz nieprawidłowości rozwoju dziecka, które utrudniają mu płynne wejście w edukację i przyjęcie na siebie obowiązków ucznia. Zgodnie z założeniem, że im wcześniej tym lepiej, pracę z dziećmi i ich rodzinami rozpoczynamy od jak najwcześniejszego okresu życia dziecka. Psycholodzy i pedagodzy, logopeda poradni są delegowani do placówek, wypełniają zadania na terenie przedszkola, ukierunkowując pracę z dziećmi, poddają sugestie i pomysły odnośnie zajęć stymulujących rozwój, możliwości rozwiązywania trudnych sytuacji wychowawczych. Ponadto uczestniczą w spotkaniach z rodzicami. Uczniowie szkół podstawowych wymagają diagnozy problemów dyslektycznych po ukończeniu III klasy, jeśli szkoła stwierdzi, że dotychczasowe działania korekcyjno kompensacyjne nie dają oczekiwanych rezultatów. Do momentu zgłoszenia dziecka do poradni, specjalista poradniany będzie wspierał nauczycieli w doborze sposobów i form pracy z dzieckiem mającym trudności, konsultował stosowane metody diagnostyczne, poddawał sugestie i wskazówki.
     Ponadto będziemy prowadzić:
- mediacje rodzinne i środowiskowe,
- interwencje kryzysowe w szkołach i placówkach w odpowiedzi na zgłaszane potrzeby,
- działania w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy (udział w spotkaniach na terenie ośrodka pomocy społecznej),
- zajęcia usprawniające proces uczenia się i korzystania z przyswojonej wiedzy – z uwagi na liczne sygnały trudności z prawidłowym, skutecznym opanowaniem wiedzy szkolnej,
- doradztwo zawodowe w placówkach i w trakcie indywidualnych spotkań,
- różnorodne warsztaty dla rodziców, w zależności od zidentyfikowanych potrzeb.
- szkolenia i prelekcje tematyczne stanowiące stały element oferty poradni,


     Praca z naszymi podopiecznymi i możliwości bezpośredniego oddziaływania na dziecko/ucznia odbywa się najczęściej na terenie poradni, jednak nie rezygnujemy z własnych obserwacji i pozyskiwania wiedzy od osób uczących dziecko na terenie jego rodzimej placówki i od rodziców. Tylko pełny obraz dziecka/ucznia daje możliwość postawienia trafnej diagnozy i pozwala na zaplanowanie pracy z nim i wyznaczeniem celów, które chcemy osiągnąć. Praca w poradni ma charakter systemu, w który włączone jest dziecko jego rodzina i środowisko edukacyjno – wychowawcze. Takie podejście narzuca konieczność powiązania ze sobą wszystkich tych podmiotów, poprzez zaangażowanie ich w działania pomocowe względem dziecka. W poradni będziemy podtrzymywać dotychczasowy sposób pracy na rzecz dziecka, opierający się na zintegrowaniu oddziaływań rodziców i nauczycieli. Dziecko do prawidłowego rozwoju i funkcjonowania w określonych, zmieniających się w toku jego życia rolach społecznych potrzebuje przede wszystkim rodziny/rodziców, którzy zaspokoją jego potrzeby, zapewnią mu bezpieczeństwo, wskażą właściwe wzorce zachowań, wytyczą istotne wartości, niezbędne do satysfakcjonującego życia. Rodzina jest pierwszym miejscem w którym dziecko zdobywa wiedzę o otaczającym je świecie.


     Plany współpracy z podmiotami wspomagającymi działania edukacyjne:
- stała współpracę z organem prowadzącym.
- kontynuowanie współpracy z różnymi jednostkami, których cele są zbieżne z celami poradni w aspekcie pomocy dziecku ( kuratorzy sadowi i społeczni, organizacje pozarządowe, fundacje i organizacje działające na rzecz dzieci niepełnosprawnych),
- współpraca z uczelniami w zakresie realizowania praktyk studenckich dla przyszłych adeptów psychologii, pedagogiki i logopedii.
- poszukiwanie nowych partnerów, kontakt z którymi miałby walory poznawcze, a także przekładał się na wymierne korzyści w postaci czerpania wiedzy z ich dorobku na rzecz dzieci i rodzin.


Plany usprawniania pracy w poradni:
- planowanie i sukcesywne zagospodarowanie poradni,
- dbałość o estetykę i wygląd,
- organizacja pracy w poradni. Zespoły problemowo – organizacyjne.
W zarządzaniu poradnią, przy krótkotrwałym i dalszym planowaniu należy stale pamiętać o celu jej funkcjonowania, efektywności podejmowanych działań, ich jakości i satysfakcji adresatów usług. Poziom zadowolenia naszych klientów stymuluje bowiem jakość świadczonej na ich rzecz pracy.  

Misja     


Jesteśmy placówką, której nadrzędnym celem jest niesienie pomocy w sposób profesjonalny, zgodny z potrzebami klienta. Tworzymy przyjazne miejsce dla dzieci, młodzieży, ich rodziców oraz nauczycieli. Poprzez zróżnicowane formy pomocy (diagnoza, terapia) wspieramy naszych odbiorców w pokonywaniu różnego typu trudności - dydaktycznych, emocjonalnych oraz rozwijaniu potencjału.