ZASADY KORZYSTANIA Z OFERTY

ZASADY KORZYSTANIA Z OFERTY

1. Szkoły, przedszkola i placówki mają możliwość zgłaszania potrzeb w zakresie oddziaływań psychoedukacyjnych ze strony Poradni w ciągu danego roku szkolnego, co najmniej miesiąc przed planowanymi zajęciami. Spowodowane jest to wypracowaniem  jak najlepszego modelu organizacji i współpracy z placówkami z rejonu działania Poradni (nie dotyczy diagnozy, interwencji kryzysowych, pomocy dla osób w kryzysie).   


2. Zapotrzebowanie zgłasza dyrektor placówki na wniosek pedagoga szkolnego, nauczyciela lub innego specjalisty.


3. Zgłoszenie ze szkoły, przedszkola lub placówki na wybraną formę działań powinno być sporządzone na oficjalnym druku Poradni (plik do pobrania) i przekazane bezpośrednio do placówki, bądź przesłane listownie na adres:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,
ul. Ogrodowa 1,
67-410 Sława,
lub w formie elektronicznej na e-mail: ppp.slawa@vp.pl